Charakterystyka mieszanek asfaltowych

Strona główna » Charakterystyka mieszanek asfaltowych

Nawierzchnia asfaltowa to konstrukcja składająca się zwykle z kilku warstw, których zadaniem jest przyjmowanie i rozkładanie obciążeń. Najczęściej wykorzystywana jest mieszanka mineralno-asfaltowa, powstająca z kruszyw i lepiszcza asfaltowego. To w znacznej mierze właśnie jej cechy decydują o konkretnych właściwościach asfaltu. Nawierzchnie asfaltowe mogą różnić się między sobą właśnie pod względem rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej użytej do ich budowy.

Rodzaje i specyfika mieszanek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe wykorzystywane są do budowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, tj. warstwy ścieralnej, wiążącej i podkładowej. Składają się z lepiszcza asfaltowego (ok. 5%), kruszywa drobnego i grubego, wypełniacza i dodatków.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych, z których powstaje warstwa podbudowy i wiążąca, zaliczamy:

  • beton asfaltowy, czyli kruszywo o ciągłym uziarnieniu, które tworzy wzajemnie klinującą się strukturę (obecnie najczęściej wykorzystywany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej);
  • beton asfaltowy o wysokiej sztywności.

Do wykonania warstwy ścieralnej używane są takie mieszanki jak:

  • beton asfaltowy;
  • mastyks grysowy, czyli grube, łamane kruszywo o nieciągłym uziarnieniu, które związane jest z mastyksem;
  • asfalt lany, czyli mieszanka mineralno-asfaltowa, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie;
  • beton asfaltowy do cienkich warstw ścieralnych, czyli mieszanka do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, która cechuje się kruszywem o nieciągłym uziarnieniu;
  • asfalt porowaty, czyli mieszanka o dużej porowatości, w której przez wolne przestrzenie w przekroju warstwy może przepływać woda i powietrze, a dzięki temu zapewnione są lepsze właściwości drenażowe nawierzchni oraz ograniczany jest poziom hałasu komunikacyjnego.

Poszczególne mieszanki używane przy budowie czy naprawie dróg mogą różnić się takimi cechami jak: uziarnienie, wymiar kruszywa, gęstość pozorna oraz technologia wykonania („na gorąco”, „na ciepło”, „na zimno”).

Charakterystyka mieszanek asfaltowych